Baliebijdrage 2019

De Raad van de Orde heeft de begroting 2019 goedgekeurd en de baliebijdrage bepaald.

Zoals u weet, vloeit het overgrote deel van de bijdrage rechtstreeks terug naar de advocaten zelf. Dit enerzijds via uitgaven voor een beter sociaal statuut van de advocaat (dagvergoedingen, insolvabiliteit, solidariteit) en anderzijds via collectieve voorzieningen voor advocaten (zoals verzekering beroepsaansprakelijkheid en bijdrage OVB). Nu de OVB-bijdrage vanaf 2019 per advocaat met 130 EUR verhoogd wordt, impliceert dit dat de kost van voormelde uitgaven voor elke advocaat, bij een ongewijzigde baliebijdrage, zou oplopen tot minstens 90% van de baliebijdrage, zodat er nog slechts 10% van overblijft voor de werking van de Orde zelf.

Voor de duidelijkheid bezorgen we u als bijlage een overzicht van de bijdragen/premies die door de Raad vanuit de ontvangen baliebijdragen doorgestort worden naar de betrokken instanties.

Teneinde de Raad in staat te stellen om, zonder afbreuk te doen aan het principe van “goed rentmeesterschap” bij de te verrichten investeringen en andere uitgaven, (i) zijn ambitieuze plannen inzake communicatie (vernieuwing van de website, ontwikkeling van een app voor toegang tot informatie van de Orde, nieuwsbrief) en professionele ondersteuning van de advocaten (geplande aanwerving van een bijkomende jurist, digitalisering met vervanging van de bestaande hardware die niet meer in staat is de thans reeds benodigde software normaal te laten draaien) te realiseren en (ii) zich in regel te stellen met de wettelijke “compliance”-verplichtingen werd besloten om de OVB-verhoging van 130 EUR/advocaat door te rekenen, met een kleine toeslag van 20 EUR per advocaat. Dit maakt dat de baliebijdragen voor 2019 als volgt zijn:

  1. Eerstejaars stagiair: 1 500 EUR
  2. Tweede- en derdejaars stagiair: 1 675 EUR
  3.  Vierdejaars stagiair: 1 950 EUR
  4. Tableau: 1 950 EUR
  5. EU-advocaat: 1 950 EUR
  6. B-lijst: 1 395 EUR
  7. Tweede vestiging: 975 EUR
  8.  Ere-advocaat:150 EUR

Met deze beperkte verhoging van 150 EUR per advocaat wenst de Raad aan te geven dat hij ambitieus is, doch blijft waken over een zorgzame begrotingspolitiek met strikt toezicht op de uitgaven en een zorgvuldig beheer van de inkomsten.

Wij verzoeken u de baliebijdrage zonder verwijl te voldoen en de gestructureerde mededeling te vermelden op uw overschrijving. Mogen wij bij deze aandringen op een tijdige betaling aangezien de Raad zelf de verschuldigde premies/bijdragen tijdig moet betalen aan voormelde instanties.

Indien u voor meerdere advocaten betaalt, verzoeken wij u om de namen van de advocaten voor wie u betaalt, te melden op het e-mailadres baliebijdrage@baliebrussel.be. Wij danken u hiervoor.

Indien het aangerekende bedrag van uw baliebijdrage niet juist vermeld zou zijn, kan u dit eveneens melden op het e-mailadres baliebijdrage@baliebrussel.be.

Traditioneel nodig ik u ook uit, indien u dit wenst, en zonder enige verplichting, om een bijdrage van 25 EUR te betalen voor de NOAB Stichting. Zoals u weet heeft de NOAB Stichting onder andere tot doel advocaten in moeilijkheden te helpen en projecten, zoals onze samenwerking met de Balie van Lubumbashi (waar wij een deel van het salaris van de bibliothecaris betalen alsook andere aan de bibliotheek gelieerde uitgaven), te ondersteunen. Het staat u uiteraard vrij om een hoger bedrag aan de NOAB Stichting te storten en dit op rekening NOAB Stichting BE55 6300 2482 0844 met vermelding van uw naam. Indien u dit wenst kan u een boekhoudkundig attest van uw gift opvragen aan de Orde op het e-mailadres orde@baliebrussel.be.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private