Belgische Brexit-wet

Het Belgisch Staatsblad van 22 april 2019 publiceert onder nr. C − 2019/30336 de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/04/10_1.pdf#Page18). Deze wet is met name van belang ingeval van een no-deal Brexit. Door het uitstel van de Brexit zal deze wet niet onmiddellijk in werking treden – en hopelijk zal zij dat ook nooit doen, ervan uitgaande dat er alsnog een deal komt.

Niettemin is het voor de Britse advocaten die werkzaam zijn in Brussel, en voor hun vennoten en kantoorgenoten van het grootste belang dat deze wet er gekomen is, omdat zij, weliswaar op basis van reciprociteit, een overgangsregeling biedt tot 31 december 2020 ingeval er toch een harde Brexit zou komen.

De voor de balie belangrijke bepalingen van de Belgische Brexit-wet zijn tot stand gekomen na intens overleg tussen o.m. onze Orde, de Orde van Vlaamse Balies en de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. Er is ook zeer constructief samengewerkt met de Franse Orde en met de OBFG.

De relevante artikelen van de wet zijn de volgende:

“TITEL 8. – Justitie
ENIG HOOFDSTUK. – Behoud van op basis van vestiging verworven rechten van advocaten
Art. 34. De uiterlijk op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet op basis van vestiging verworven rechten van advocaten blijven, op voorwaarde van wederkerigheid, behouden na de inwerkingtreding van deze wet.
Art. 35. Deze titel treedt buiten werking op 31 december 2020.
De Koning kan ook, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voorzien in een vroegere datum waarop deze titel ophoudt van kracht te zijn.
De Koning wordt gemachtigd om, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van deze titel te nemen en, desgevallend, de werkingssfeer van deze titel aan te passen.
De besluiten die genomen worden ter uitvoering van het vorige lid houden op uitwerking te hebben op het einde van de zesde maand na de datum van inwerkingtreding indien ze bij het verstrijken van die termijn niet bij wet bekrachtigd zijn.
(…)
TITEL 12. – Inwerkingtreding
Art. 46. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet (…).”

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private