Baliebijdrage 2020

De Raad van de Orde heeft de begroting over 2020 goedgekeurd en de baliebijdrage bepaald.

Rekening houdend met de gunstige financiële resultaten van de Orde in 2019 heeft de Raad van de Orde beslist om bij wijze van uitzonderlijke maatregel de baliebijdragen voor 2020 te verlagen met 100 EUR per actieve advocaat. Deze verlaging geldt enkel voor 2020; uiteraard zal de Raad de financiële toestand opnieuw bekijken voor het volgende jaar.

Dit maakt dat de baliebijdragen voor 2020 als volgt zijn:

  • Eerstejaars stagiair: 1.400 EUR
  • Tweede- en derdejaars stagiair: 1.575 EUR
  • Vierdejaars stagiair: 1.850 EUR
  • Tableau: 1.850 EUR
  • EU-advocaat: 1.850 EUR
  • B-lijst: 1.295 EUR
  • Tweede vestiging: 925 EUR
  • Ere-advocaat: 150 EUR

Zoals bekend vloeit het overgrote deel van de baliebijdrage terug naar de individuele advocaat. Dit gebeurt enerzijds via uitgaven voor een beter sociaal statuut van de advocaat (dagvergoedingen, insolvabiliteit, solidariteit) en anderzijds via collectieve voorzieningen voor advocaten, d.i. voornamelijk de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de bijdrage aan de OVB.

U wordt verzocht de baliebijdrage onmiddellijk te voldoen en de gestructureerde mededeling te vermelden op het overschrijvingsbulletin dat u met de debetnota eerstdaags per e-mail zult ontvangen. De baliebijdrage dient gestort op het rekeningnummer BE57 6300 2220 0935 van de NOAB met opgave van de gestructureerde vermelding die u op de debetnota zult aantreffen.

De stafhouder dringt aan op tijdige betaling gelet op de doorstortingsplicht aan andere instanties. De Orde kan haar verplichtingen enkel nakomen én een verlaging van de baliebijdragen aanhouden indien zij daartoe over voldoende fondsen beschikt.

Indien u voor meerdere advocaten betaalt, dient u de namen van de advocaten voor wie u betaalt per e-mail te melden op het e-mailadres baliebijdrage@baliebrussel.be. Dit vermijdt onaangename misverstanden.

Bij wijze van toelichting bezorgen we u hieronder een overzicht van de bijdragen/premies die de Orde vanuit de ontvangen baliebijdragen in 2020 doorstort naar de betrokken instanties.

 

Indien het bedrag van uw baliebijdrage op de debetnota niet correct zou zijn of als u meer informatie wenst, kan u dit per e-mail laten weten op baliebijdrage@baliebrussel.be of telefonisch op het nummer 02/508.62.27.

Zoals de traditie van onze Orde het wil kunt u ook, indien u dit wenst, een bijdrage van 25 EUR betalen voor de NOAB Stichting. Zoals u weet heeft de NOAB Stichting onder andere tot doel advocaten in moeilijkheden te helpen en projecten, zoals onze samenwerking met de Balie van Lubumbashi, te ondersteunen. Het staat u uiteraard vrij om een hoger bedrag aan de NOAB Stichting te storten en dit op rekening NOAB Stichting BE55 6300 2482 0844 met vermelding van uw naam. Indien u dit wenst kan u een boekhoudkundig attest van uw bijdrage opvragen aan de Orde via het e-mailadres orde@baliebrussel.be.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private