Oproep tot kandidatuurstelling voor de Hoge Raad voor Justitie

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 10 januari 2020 een oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie. De Senaat zal, overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 259bis-1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, overgaan tot de benoeming van de leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. De groep niet-magistraten telt per taalcollege ten minste vier leden van elk geslacht en bestaat uit ten minste vier advocaten.

De niet-magistraten worden door de Senaat benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

De individuele kandidaturen moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden na de oproep aan de voorzitter van de Senaat worden gericht bij een ter post aangetekende brief, op het volgende adres:

Belgische Senaat
Voorzitster van de Senaat
Paleis der Natie
Natieplein 1
1009 Brussel

De modaliteiten vindt u hier.

De kandidaten-advocaten kunnen ook voorgedragen worden door de Orde (maar dit verhindert niet dat zij zich wel degelijk kandidaat moeten stellen bij de Senaat, zoals beschreven). Wie zich kandidaat stelt en ook wenst voorgedragen te worden door de Orde, dient zijn of haar kandidatuur tevens tijdig toe te sturen aan de stafhouder, zodat de Raad van de Orde de tijd heeft om te beoordelen of deze kandidatuur gesteund zal worden door middel van een voordracht. Praktisch betekent dit dat deze kandidaturen ter kennis gebracht moeten worden van de stafhouder, samen met alle nuttige inlichtingen, uiterlijk op 20 maart 2020 om behandeld te worden op de vergadering van de Raad van 23 maart 2020. Er is nog een vergadering van de Raad op 6 april 2020, maar er kan geen garantie geboden worden dat een verzoek tot voordracht op die datum nog zal kunnen behandeld worden.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private