Woord van de stafhouder

Geachte confraters,

Deze nieuwsbrief gaat prozaïsch van start. Zoals elk jaar zult u ook in 2020 een baliebijdrage verschuldigd zijn. Daaraan ontsnappen wij niet.
Maar elke donderwolk heeft ergens een zilveren rand. Gezien de voorlopige, maar betrouwbare berekening van de financiële resultaten van de Orde over 2019, heeft de Raad in zijn wijsheid besloten om in 2020 de baliebijdrage voor het eerst in lange tijd te laten dalen, en wel met lineair 100 euro per actieve advocaat. Op grond van de begroting heeft de Raad er vertrouwen in dat de inkomsten de verwachte uitgaven over 2020 zullen kunnen dekken. De bijdrage voor een tableau-advocaat daalt hiermee van 1.950 euro naar 1.850 euro en, ik benadruk dit, zonder dat er sprake is van een daling in de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening.

Deze nieuwsbrief verstrekt u een toelichting bij de baliebijdrage over het kalenderjaar 2020.
Er is ook poëtischer nieuws te melden. Koning Filip bezocht onze balie op 5 februari. Een verslag van dat bezoek vindt u verder in deze nieuwsbrief.

De koninklijke visite kwam er naar aanleiding van het 35-jarige bestaan van de twee Ordes, na de splitsing van de unitaire Orde in 1984. Deze verjaardag vierden wij al in mei 2019. Door omstandigheden kon het bezoek niet eerder doorgaan.

Maar dat Zijne Majesteit gekomen is, is niet alleen hoogst ongewoon. Het is ook hoogst belangrijk. Het is essentieel, in deze woelige tijden, dat het Staatshoofd de advocatuur ontmoet en aanhoort. Wij zijn de trotse rots in de branding van de rechtsstaat. Wij treden op, niet alleen voor de machtigen, maar ook, en misschien bovenal, voor de onmachtigen der aarde. Dat de Koning hiervoor belangstelling getoond heeft, is een eer voor de Orde en een reden tot vreugde voor allen.

De koninklijke ontmoeting kwam er voor de twee Brusselse Ordes, mede dank zij de goede verstandhouding met stafhouder Michel Forges van de Franse Orde, een vriend aan wie ik hier hulde breng. Dat het harmonische en constructieve samenleven van een autonome Nederlandstalige en een autonome Franstalige Orde in Brussel een mogelijke impuls is geweest voor dit hoge bezoek, zal ik niet in twijfel trekken. Deze motivatie doet ook niets af aan het belang van het bezoek.

Met genegen groeten,
Uw stafhouder,

Peter Callens

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private