Verkiezingen en A.V. 15 Juni 2021

Verkiezingen en A.V. 15 Juni 2021 1. VOORWOORD 2. VOORSTELLING KANDIDATEN 3. STEMINSTRUCTIES 4. DAGORDE ALGEMENE VERGADERING 5. INSCHRIJVINGSMODULE ALGEMENE VERGADERING 6. VERKIEZINGSREGLEMENT ORDE

Heropstart fysieke sectievergaderingen vanaf 26 april 2021

De fysieke sectievergaderingen van het BJB opnieuw zullen doorgaan vanaf 26 april 2021. Met andere woorden: vanaf die datum worden opnieuw rechtzoekenden ontvangen in het BJB-zaaltje in de Regentschapsstraat. Omwille van de huidige sanitaire situatie, starten we met het sectiehoofd en de derdejaars advocaat-stagiairs. De vergaderingen zullen doorgaan met inachtname van alle nodige voorzorgsmaatregelen zoals […]

Beperkte toegang Montesquieu gebouw voor rechtzoekenden

Rekening houdend met de nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen door de overheid en met het oog op de veiligheid van elkeen, bestaat er thans voor de rechtzoekenden een beperkte toegang tot het Montesquieu-gebouw. Enkel rechtzoekenden die zich naar de griffie begeven of zijn opgeroepen voor een zitting of een verhoor, zullen de toestemming krijgen het Montesquieu-gebouw te […]

Kennisgeving beslissingen Arbeidshof Brussel

De griffie van het Arbeidshof (zoals deze van de andere hoven) maakt vanaf 1 maart 2021 gebruik van het officieel e-mailadres waarover elke advocaat beschikt voor het op elektronische wijze zenden van de kopieën van de beslissingen (zie bijlage). De secretariaten van de stafhouders houden deze e-mailadressen up-to-date en nemen ze op in het adressenbestand […]

Advocatenparking wordt groene promenade

Zoals u medegedeeld in mijn Nieuwsbrief van 9 februari 2021, kan u sedert 1 maart 2021 niet langer gebruik maken van de advocatenparking aan het Justitiepaleis. Via een groene promenade zullen in de toekomst de voetgangers vanuit de Miniemenstraat het Poelaertplein kunnen bereiken. Ieder gebruik door voertuigen is derhalve verboden. Bezoekers van het Justitiepaleis, waaronder […]

Online reserveren inzage dossier op correctionele griffie

Wij herinneren er u aan dat u, gelet op de vigerende Corona-maatregelen, de dossiers op de correctionele griffie enkel kan inkijken op afspraak. De toegang tot de griffie is slechts toegankelijk voor drie advocaten per keer. U vindt alle maatregelen via deze link. U mag het tijdstip dat uw voorkeur geniet, reserveren via de volgende […]

Rapportering derdengelden uiterlijk 28 februari 2021

Het reglement derdengelden werd afgelopen zomer licht gewijzigd om de regels te uniformiseren van de OVB en de OBFG. Een van de wijzigingen is de deadline voor rapportering die nu vastligt op 28 februari van elk jaar voor alle Belgische advocaten. U dient nu tevens de bedragen te rapporteren die gedurende meer dan twee maanden […]

Bericht bestemd voor stagiairs die zich in 2021 wensen in te schrijven op het Tableau

In deze onverkwikkelijke coronatijden met de voortdurende regeringsmaatregelen die erop gericht zijn om fysieke contacten en samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden, is het voor de advocaten-stagiairs niet evident om aan hun stageverplichtingen te voldoen. Voor een goed begrip, binnen de NOAB gelden de volgende verplichtingen: – het behalen van het BUBA-attest; – het behandelen van […]

Advocatenparking wordt groene promenade

Wat al enkele jaren in de lucht hing, wordt in 2021 werkelijkheid: de Regie der Gebouwen, de FOD Justitie, het Brussels Gewest en de Stad Brussel hebben gezamenlijk beslist de advocatenparking aan het Justitiepaleis af te schaffen en om te vormen tot een groene promenade, waarlangs de voetgangers vanuit de Miniemenstraat het Poelaertplein kunnen bereiken. […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private