Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Organisatie

Balie

Balie Brussel is een eigentijdse en betrokken organisatie die de brug vormt tussen de traditionele waarden van de advocatuur en de nieuwe uitdagingen die de maatschappij stelt. 

De balie behartigt de belangen van de advocaten en is hun stem in het publieke debat. 

De stafhouder is het hoofd van de Orde op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk en representatief vlak. Hij is dagelijks aanwezig in het gerechtsgebouw en speelt een verbindende en transparante rol. Hij helpt en staat advocaten te woord, regelt zittingsincidenten en vertegenwoordigt de balie bij derden: andere balies, de hoven en rechtbanken, de magistraten en de minister van Justitie.

 

De stafhouder onderzoekt de klachten tegen advocaten en behandelt alle aangelegenheden die afbreuk doen aan de beginselen van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid, die de basis van het beroep van advocaat vormen.

 

De stafhouder roept de algemene vergadering van advocaten samen en voert de beslissingen van de raad van de Orde uit.

De huidige stafhouder van Balie Brussel is Mr. Bernard Derveaux.

Gewezen stafhouders

Bart De Moor (2020-2021, 2021-2022)
Peter Callens (2018-2019, 2019-2020)
Patrick Dillen (2016-2017, 2017-2018)
Kathleen Vercraeye (2014-2015, 2015-2016)
Hugo Vandenberghe (2012-2013, 2013-2014)
Dirk Van Gerven (2010-2011, 2011-2012)
Alex Tallon (2008-2009, 2009-2010)
Jozef Slootmans (2006-2007, 2007-2008)
Edgar Boydens (2004-2005, 2005-2006)
Bertrand Asscherickx (2002-2003, 2003-2004)
Dirk Lindemans (2000-2001, 2001-2002)
Jean-Pierre Fierens (1998-1999, 1999-2000)
Geneviève Boliau (1996-1997, 1997-1998)
Karel Van Alsenoy (1994-1995, 1995-1996)
Erik Carre (1992-1993, 1993-1994)
Carl Bevernage (1990-1991, 1991-1992)
August De Ridder (1988-1989, 1989-1990)
Marc De Kock (1986-1987, 1987-1988)
Hugo Van Eecke (1984-1985, 1985-1986)

Bij de werking van de Balie zijn heel wat mensen betrokken. Op de volgende pagina vindt u een volledig overzicht van alle teamleden.

De raad van de Orde is het bestuursorgaan van de balie en is bevoegd voor alle domeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het beroep van advocaat en de bijhorende beroepswaarden.

De raad zetelt tweewekelijks en beslist over de inschrijving van advocaten op verschillende lijsten, waaronder de lijst van stagiairs, het tableau, de EU-lijst (voor advocaten uit andere EU-lidstaten), de B-lijst (voor advocaten uit niet-EU-landen) en de lijst van ereadvocaten.

De raad ziet toe op het financieel beheer van de balie, de permanente vorming, de organisatie van de stage en van het Bureau voor juridische bijstand. Verder is de raad verantwoordelijk voor het opstellen van reglementaire teksten, de controle van vennootschapsakten en het verstrekken van advies met betrekking tot ereloongeschillen. De raad van de Orde zetelt eveneens volgens de procedure zoals in tucht.

Op 1 december 2023 telde de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel 3973 advocaten, waaronder:

  • 822 advocaten-stagiairs
  • 2682 tableauadvocaten, waarvan met 2585 met hoofdkantoor en 97 met bijkantoor
  • 199 buitenlandse advocaten ingeschreven op de EU-lijst
  • 118 buitenlandse advocaten ingeschreven op de B-lijst
  • 152 ereadvocaten

 

Hiermee vormt de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel de grootste Nederlandstalige balie van België.