Algemene gebruiksvoorwaarden

(versie juni 2024)

Deze website wordt beheerd door de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel – België (“NOAB”). NOAB is een beroepsvereniging naar Belgisch recht, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (0248.012.469). Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, wordt u geacht de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

1. Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website, inclusief het ontwerp, de teksten, lay-out, grafische elementen, logo’s, foto’s, video’s, domeinnamen, onderliggende software, databanken en andere bestanddelen, evenals de selectie en rangschikking daarvan, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van NOAB of zijn licentiegevers, alle rechten voorbehouden.

Het is toegestaan om delen van deze website elektronisch of in papieren vorm te gebruiken zoals aangegeven door NOAB op deze website, mits geen auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen worden verwijderd. Elk ander gebruik van deze website, inclusief het opslaan (anders dan noodzakelijk om de website te bekijken), kopiëren, downloaden, openbaar maken, wijzigen, reproduceren, distribueren of verzenden, verkopen of anderszins overdragen, of het verlenen van enige rechten op (de informatie beschikbaar op of via) deze website is strikt verboden, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke goedkeuring door NOAB.

2. Geen verklaringen of garanties

Deze website, samen met alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn op of via de website, wordt geleverd ‘as is’. NOAB geeft geen expliciete of impliciete verklaringen en biedt geen enkele garantie met betrekking tot deze website. Hoewel alle redelijke zorg is besteed om de juistheid van deze website te waarborgen, kunnen we niet uitsluiten dat sommige delen verouderd, onvolledig of onjuist zijn. NOAB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze website op elk moment te wijzigen. Mocht u een fout op de website opmerken, vragen wij u een e-mail te sturen naar orde@baliebrussel.be.

Onze website kan hyperlinks en andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat NOAB verbonden is met deze andere websites en/of hun eigenaren. NOAB heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites en is op geen enkele manier aansprakelijk voor hun inhoud, kenmerken of enig ander aspect. Het plaatsen van links door NOAB houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Het opnemen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks leiden naar de homepage van de website. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOAB. Het gebruik van deze website binnen websites of elementen van websites van derden (bijvoorbeeld via in-line linking, framing, of op andere manier) anders dan naar de homepage, is eveneens verboden.

3. Niet-toegestaan gebruik van de website

Door deze website te bezoeken verbindt u er zich toe:

  • De informatie niet op een onwettige manier te gebruiken;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van enige computervirussen of cookies, of voor transmissie of posting van onwettig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten voortvloeiend uit privacy en intellectuele eigendom;

4. Privacy

NOAB verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze website gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de website vindt u in onze Privacyverklaring.

5. Aansprakelijkheid

NOAB (inclusief de Stafhouder en Raad van Orde) neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich, hetzij voor nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of om welke andere reden dan ook, voor verlies of schade van welke aard dan ook die u kunt lijden (inclusief, maar niet beperkt tot, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van gegevens of verlies van winst) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Onverminderd het voorgaande, garandeert NOAB de correcte werking of permanente beschikbaarheid van deze website niet en kan zij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak (bijvoorbeeld virus of gebreken).

NOAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van andere websites die u hebt bezocht via de hyperlinks op deze website, inclusief de informatie die daarin is opgenomen.

Het gebruik van deze website en de weergegeven informatie is dan ook voor uw eigen risico. Onverminderd het voorgaande, is het uw eigen verantwoordelijkheid om antivirussoftware te gebruiken en te controleren of (en in hoeverre) de inhoud of informatie die via deze website wordt gecommuniceerd juist, volledig of actueel is.

Indien u een inbreuk maakt op de intellectuele en/of andere rechten van NOAB of derden, gaat u akkoord om NOAB of dergelijke derden te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle claims of vorderingen als gevolg van dergelijke inbreuken.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige afdelingen) hebben exclusieve bevoegdheid over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Gebruiksvoorwaarden (inclusief met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de afdwingbaarheid daarvan) voor zover een dergelijk geschil niet op een minnelijke manier kan worden opgelost.