Voor toekomstige advocaten

Stagemeesters

Hoe word ik stagemeester?

Als stagemeester deelt u uw juridische expertise met toekomstige confraters. U ziet erop toe dat uw advocaat-stagiair het beroep van advocaat uitoefent met naleving van de deontologische regels en brengt hem of haar kennis en praktische vaardigheden bij.

U staat ter beschikking van uw advocaat-stagiair voor bijstand en richtlijnen en u voorziet de nodige tijd voor het vervullen van de stageverplichtingen. Zowel de stagemeester als de advocaat-stagiair dienen aan het einde van de stage een verslag in over het verloop ervan.

Voorwaarden stagemeesterschap: art. 30 e.v.
Codex Deontologie voor Advocaten

Indien u al bent ingeschreven op de lijst van erkende stagemeesters kan u hier de beleidslijn vinden. 

Om door de Nederlandse Orde erkend te worden als stagemeester, moet u onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. U bent lid van de Nederlandse of Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Indien u lid bent van de Franse Orde, kan u stagemeester worden van een advocaat-stagiair bij de Balie te Brussel, maar zal u moeten voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Franse Orde.

2. U hebt 20 punten permanente vorming behaald in het voorgaande gerechtelijk jaar.

3. U bent minstens zeven jaar ingeschreven op het Tableau, de EU-lijst of het Tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie.

Hebt u niet de vereiste jaren anciënniteit, maar wilt u toch een advocaat-stagiair opleiden? Vraag dan een afwijking aan door te mailen naar stageschool@baliebrussel.be.

4. U hebt uw derdenrekening tijdig gerapporteerd (status ‘ok’)

5. U hebt uw baliebijdrage betaald.

6. U beging geen tuchtinbreuken.

Verzoek tot inschrijving

Uw verzoek tot inschrijving op de lijst van erkende stagemeesters mailt u naar stageschool@baliebrussel.be.

Een stagemeester mag maximum drie advocaten-stagiairs tegelijkertijd opleiden, behoudens individuele afwijking toegestaan door de raad van de Orde. Wenst u meer dan drie advocaten-stagiairs op het zelfde moment op te leiden? Vraag dan een afwijking aan door te mailen naar stageschool@baliebrussel.be.

Indien u erkend bent als stagemeester, moet u op elk ogenblik voldoen aan alle vereisten die aan het stagemeesterschap worden gesteld (zie art. 30ter e.v. Codex Deontologie voor Advocaten).