Privacyverklaring klachtenbehandeling

(versie 14/12/2022)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van een tuchtprocedure betreffende uw (voormalige) advocaat, een ereloongeschil met uw (voormalige) advocaat en/of een geschil tussen uw advocaat en een andere advocaat worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

Voor sommige doeleinden verwerkt NOAB uw persoonsgegevens samen met andere verwerkingsverantwoordelijke(n).  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden opgenomen onder het desbetreffende doeleinde. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van NOAB kan u hieronder terugvinden:

 

2. DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Een tuchtprocedure betreffende uw (voormalige) advocaat
 • Een (ereloon)geschil met uw (voormalige) advocaat of tussen uw advocaat en een andere advocaat
 • Geschillenbeheer

 

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

a) Tuchtprocedure

In het kader van de tuchtprocedures betreffende uw (voormalige) advocaat verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (het openstaande bedrag op de derdenrekening verschuldigd door uw (voormalige) advocaat) of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld (bijvoorbeeld informatie in het kader van het dossier waarin uw (voormalige) advocaat optreedt of optrad).

De verwerking van deze persoonsgegevens kadert in een tuchtprocedure ten aanzien van uw (voormalige) advocaat. Deze gegevens laten ons toe om onder meer de ontvankelijkheid van uw klacht te beoordelen, te beslissen over een eventuele doorzending van het dossier naar de tuchtraad of uw klacht te melden aan een buitenlandse balie. Dit is noodzakelijk om de tuchtregels en deontologie te handhaven.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 456 e.v.).

We verkrijgen uw persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u (of uw advocaat-vertegenwoordiger), hetzij onrechtstreeks van uw (voormalige) advocaat (of zijn advocaat-vertegenwoordiger).

Voor doeleinden van de handhaving van de tuchtregels en deontologie houden wij het dossier betreffende uw (voormalige) advocaat, inclusief uw persoonsgegevens die verzameld werden in het kader van de tuchtprocedure, bij tot 1 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin uw (voormalige) advocaat werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel), de tuchtraad en/of de Nederlandstalige tuchtraad van beroep zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de tuchtprocedure. Indien u vragen heeft over deze onderlinge taakverdeling, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen die betrokken zijn bij de behandeling van tuchtprocedures (eventueel de Stafhouders van een andere balie, inclusief buitenlandse balies (o.m. andere Europese balies en American Bar Association)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

b) Geschillenregeling

Met het oog op de regeling van een ereloongeschil met uw (voormalige) advocaat of een geschil tussen uw advocaat en een andere advocaat, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) of enige andere gegevens die ons worden meegedeeld (bijvoorbeeld informatie in het kader van het dossier waarin uw (voormalige) advocaat optreedt of optrad). In geval van een ereloongeschil verwerken wij daarnaast ook uw financiële gegevens (het openstaande bedrag aan mogelijk verschuldigde erelonen, inclusief een gedetailleerde staat van erelonen) en eventuele correspondentie met uw (voormalige) advocaat.

Deze gegevens laten ons toe om kennis te nemen van (ereloon)geschillen tussen een advocaat en zijn (voormalige) cliënt (met uitzondering van tucht) en tussen advocaten onderling (bijvoorbeeld zittingsgeschillen en geschillen inzake de overlegging van vertrouwelijke briefwisseling), met het oog op de verzoening of bemiddeling van dergelijke geschillen. Dit omvat onder meer het opsturen van brieven in het kader van verschuldigde erelonen en de eventueel daaropvolgende verzoenings-/bemiddelingsprocedures.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 14 BR NL e.v., art. 209 e.v. en art. 292).

We verkrijgen uw persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u (of uw advocaat-vertegenwoordiger), hetzij onrechtstreeks van uw (voormalige) advocaat (of zijn advocaat-vertegenwoordiger), hetzij onrechtstreeks via de andere betrokken advocaat (bijvoorbeeld de advocaat van de tegenpartij).

Voor de regeling van ereloongeschillen en geschillen tussen advocaten houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar te rekenen vanaf de datum dat het dossier door ons werd afgesloten.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen die betrokken zijn bij de geschillenregeling (eventueel de Stafhouders van een andere balie, inclusief buitenlandse balies (andere Europese balies)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

c) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden, gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan te allen tijde uw recht op bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een tuchtprocedure betreffende uw (voormalige) advocaat, een ereloongeschil met uw (voormalige) advocaat en/of een geschil tussen uw advocaat en een andere advocaat, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie Doeleinden). NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private