Privacyverklaring juridische tweedelijnsbijstand

(versie 15/12/2022)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen als rechtzoekende in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

Voor sommige doeleinden verwerkt NOAB uw persoonsgegevens samen met andere verwerkingsverantwoordelijke(n).  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden opgenomen onder het desbetreffende doeleinde. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van NOAB kan u hieronder terugvinden:

 

2. DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Tweedelijnsbijstand
 • Toegangscontrole en camerabewaking
 • Geschillenbeheer

 

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

a) Tweedelijnsbijstand

Voor de tweedelijnsbijstand verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), rijksregisternummer en/of vreemdelingenregisternummer, persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit), samenstelling van uw gezin (naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner, kinderen en andere personen ten laste), financiële gegevens (uw (gezins)inkomen), informatie over uw beroep en betrekking (functie) en eventueel gerechtelijke gegevens of enige andere gegevens die u ons meedeelt in het kader van de tweedelijnsbijstand (zoals bijvoorbeeld psychische gegevens, etnische gegevens, consumptiegewoontes, vrije tijdsbesteding, woningkenmerken, gegevens betreffende uw gezondheid en uw lidmaatschap van een vakvereniging).

 

Deze gegevens laten ons toe om de juridische tweedelijnsbijstand (waaronder de tweedelijnsbijstand in het kader van de Salduz-bijstand) voor de rechtzoekende te organiseren en eventuele geschillen hieromtrent te behandelen. Dit omvat onder meer het beheer van contactgegevens van rechtzoekenden, het beheer en opslag van aanvragen bij het Bureau voor Juridische Bijstand tot aanstelling van een pro-deo advocaat door de rechtzoekende, de advocaat of derden (zoals bijvoorbeeld OCMW, CAW, etc.) zowel via het papieren aanvraagformulier als via de online applicatie, controle van de toelatingsvoorwaarden, rapportering en controle van de prestaties geleverd door de advocaat in lijn met de nomenclatuur, de uitbetaling van pro deo prestaties, het verlenen van adviezen aan pro deo advocaten (zoals bijvoorbeeld verzoeken tot ontheffing), bijstand bij de Orde van Vlaamse Balies met betrekking tot het genereren van statistieken, etc.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 508/7 e.v. Ger. W.).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u wanneer u een aanvraag tot juridische tweedelijnsbijstand indient hetzij onrechtstreeks van uw pro deo advocaat, een bijstandsorganisatie (zoals bijvoorbeeld OCMW, CAW, etc.) of een bevoegde autoriteit in de zin van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003.

Voor doeleinden van de tweedelijnsbijstand hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • 1 jaar in de dossiers waarin er een weigering is van de aanstelling van een pro deo advocaat of er niet tot een aanstelling is gekomen (bijv. omdat het dossier onvolledig is);
 • 7 jaar in de dossiers waarin (i) de aanstelling van de pro deo advocaat wordt ingetrokken, (ii) er een uitbetaling is van de pro deo advocaat of (iii) het dossier wordt afgesloten zonder uitbetaling;
 • Tot en met er een definitieve beslissing is in de dossiers waarin de advocaat en/of u als rechtzoekende beroep instelt tegen een beslissing van het Bureau voor Juridische Bijstand.

 

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen indien noodzakelijk (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones, gerechtelijke en overheidsinstanties, rechtsbijstandsverzekeraar in het kader van een juridisch geschil). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

b) Toegangscontrole en camerabewaking

Het Bureau voor Juridische Bijstand is voorzien van camerabewaking. Wanneer u binnenkomt, worden er dus camerabeelden van u geregistreerd. Daarnaast verwerken wij ook uw beeldopnames wanneer u gebruik maakt van onze parlofoon bij de ingang van het Bureau voor Juridische Bijstand.

De camerabewaking heeft uitsluitend tot doel om de veiligheid binnen het Bureau voor Juridische Bijstand te garanderen, om diefstallen te vermijden en om misdrijven, conflicten, schadegevallen en andere ongevallen af te handelen. De parlofoon wordt gebruikt om u te identificeren.

De camerabewaking wordt duidelijk aangegeven in het Bureau voor Juridische Bijstand met het gekende pictogram. Wanneer u bij het Bureau voor Juridische Bijstand binnenkomt, wordt u geacht te hebben toegestemd met de registratie van uw camerabeelden. De rechtsgrond voor de verwerking uw beeldopnames via onze parlofoon is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om u te identificeren en de veiligheid van onze medewerkers, advocaten en bezoekers te waarborgen (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij de ingang van het Bureau voor Juridische Bijstand en/of het gebruik van onze parlofoon.

De camerabeelden worden maximum 30 dagen bijgehouden, behoudens wanneer wij deze langer nodig hebben als bewijs van een misdrijf of overlast. Deze beeldopnames via de parlofoon worden niet opgeslagen.

Wij delen de camerabeelden enkel indien nodig met de politiediensten en gerechtelijke overheden. In geval van een schadegeval kunnen de beelden ook worden doorgegeven aan onze verzekeraar, advocaat, experts of andere betrokken partijen. Daarnaast hebben ook derden met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze camerabeelden (IT providers). De beeldopnames via de parlofoon worden niet gedeeld met derde ontvangers.

 

c) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met rechtzoekenden, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te bezorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derden met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan steeds te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de tweedelijnsbijstand en de toegangscontrole, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private