Privacyverklaring websitebezoekers

(versie 30/01/2024)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen in het kader van het gebruik van onze website worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer via cookies. De cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op onze website en hoe u uw cookie-instellingen kan aanpassen.

1. Identiteit en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen:

 • via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”; of
 • via e-mail: privacy@baliebrussel.be.

2. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Optimalisatie van de website
 • Aanvraag attesten
 • Geschillenbeheer

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

a) Optimalisatie van de website

Met het oog op het optimaliseren van onze website, verwerken wij mogelijk uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

De verwerking van deze gegevens laat ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden, onze website te beveiligen tegen spam, uw surfervaring op onze website te verbeteren en onze website beter af te stemmen op uw voorkeuren.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.

De bewaartermijn verschilt per cookie en u kunt op elk moment uw cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijk ook toegang tot uw persoonsgegevens.

b) Aanvraag attesten

Als u op de website een basisattest (Weglating, Verzekering, Tucht, Punten PV behaald, baliebijdrage betaald) of attest New Yorkse Balie aanvraagt, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (ondernemingsnummer), persoonlijke kenmerken (taal), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw beroep en betrekking (advocatenkantoor).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om het attest af te leveren dat u via onze website www.baliebrussel.be heeft aangevraagd (zie de “Attesten” webpagina).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst met de betrokken advocaat die een attest heeft aangevraagd (art. 6, §1, (b) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u een attest aanvraagt of onrechtstreeks wanneer een medewerker het attest in uw naam opvraagt via “Attesten”.

Met het oog op het aanvragen van attesten houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar nadat het attest werd verstuurd (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van de aanvraag van attesten (banken, aanbieder betalingsplatform). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT/cloud providers).

c) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met websitebezoekers, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) (plus een verificatieperiode van 1 jaar).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden, gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT/cloud providers).

3. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4. Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om intrekking van uw toestemming;
 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:
 
 • via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”; of
 • via e-mail: privacy@baliebrussel.be.


Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben (voor meer informatie, zie DOELEINDEN). NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

5. Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.