Privacyverklaring sollicitanten

(versie 25/10/2022)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen als sollicitant bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:

 

2. DOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Aanwerving
 • Geschillenbeheer

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we deze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

a) Aanwerving

Met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit), informatie over uw opleiding en vorming (getuigschrift, diploma, universiteit, afstudeergraad), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en enige andere gegevens die u ons meedeelt of bezorgt tijdens het sollicitatieproces.

Deze verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om openstaande vacatures in te vullen voor medewerkers en werknemers (inclusief jobstudenten).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het sluiten van een arbeidsovereenkomst met u (art. 6, §1, (b) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u bij ons solliciteert of via een derde partij met wie we samenwerken in het kader van de aanwerving.

Voor doeleinden van aanwerving van nieuwe personeelsleden houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na het invullen van de vacature of het afsluiten van het sollicitatieproces.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van het aanwerven van nieuwe personeelsleden (rekruteringskantoren). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

b) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met sollicitanten, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

Deze gegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het geschillenbeheer, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private