Privacyverklaring Salduz-bijstand

(versie 25/10/2022)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als rechtszoekende in het kader van de Salduz-bijstand bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

Voor sommige doeleinden verwerkt NOAB uw persoonsgegevens samen met andere verwerkingsverantwoordelijke(n).  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden opgenomen onder het desbetreffende doeleinde. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van NOAB kan u hieronder terugvinden:

 

2. DOELEINDEN

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Salduz-bijstand
 • Geschillenbeheer

 

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

a) Salduz-bijstand

In het kader van de Salduz-bijstand verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, Salduz-nummer), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, nationaliteit, taal) of enige andere gegevens die opgenomen worden in het kader van deze Salduz-bijstand (zoals bijv. de historiek van uw dossier, waaronder data van het initiële en eventuele daaropvolgende verhoren).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de Salduz-permanentie te organiseren voor verdachten van een misdrijf met een vrijheidsstraf die niet van hun vrijheid zijn beroofd (categorie 3) en verdachten die van hun vrijheid beroofd zijn (categorie 4). Dit omvat onder meer de oproeping en aanstelling van advocaten door de permanentie bij het eerste verhoor van de minderjarige die verdacht wordt van een misdrijf met een vrijheidsstraf maar niet van zijn vrijheid beroofd is of in geval de webapplicatie geen beschikbare advocaat vindt, het raadplegen van een dossier (bijv. in het kader van een onderzoek), het genereren van geaggregeerde rapporten en statistieken (bijv. beschikbaarheden, permanentieoverzicht).

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 495 en 508/7 Ger. W.)

We verkrijgen deze persoonsgegevens onrechtstreeks van de verbalisant evenals van uw advocaat nadat het dossier aangemaakt werd door de verbalisant.

Voor doeleinden van de Salduz-bijstand  houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na afsluiting van het Salduz-dossier.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Salduz-bijstand. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de Salduz-bijstand (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers). In het kader van hun specifieke opdrachten hebben bepaalde derde partijen ook toegang tot alle of een deel van de hierboven vermeldde persoonsgegevens (politie- en bijzondere inspectiediensten, kabinet onderzoeksrechter, callcenter en/of uw advocaat).

 

b) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met rechtzoekenden, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te bezorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derden met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Salduz-bijstand, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben). NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private