Privacyverklaring leveranciers en partners

(versie 16/02/2023)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen als (contactpersoon van onze) leverancier of business partner bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:

 •  via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”
 • via e-mail: privacy@baliebrussel.be

 

2. DOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Sponsoring;
 • Contactopname in het kader van de balie;
 • Leveranciersbeheer;
 • Financieel beheer;
 • Seminaries en evenementen;
 • Sociale projecten en acties; en
 • Geschillenbeheer.

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we deze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

a) Sponsoring

In het kader van de sponsoring verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling, bedrag van sponsoring), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie en informatie over uw beroep en betrekking (kantoor, functie).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om sponsoractiviteiten te organiseren, zoals onder meer de contactopname met (potentiële) sponsors, administratie met sponsors, etc. Dit omvat zowel de sponsoring door onze vaste sponsors als sponsors/ partners van afzonderlijke projecten en acties of evenementen (bijvoorbeeld in het kader van DIApositief).

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR) en – voor zover de verwerking verder gaat dan strikt noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van deze overeenkomst – het gerechtvaardigd belang van NOAB om sponsoring te organiseren (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u in het kader van de sponsoring wanneer u zich voor de eerste keer aanbiedt als sponsor.

Voor de sponsoring houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar nadat de sponsoring beëindigd wordt.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van sponsering (banken en verzekeringsmaatschappijen, externe bedrijfsrevisor, aanbieder van ons mailplatform, aanbieder boekhoudplatform, website ontwikkelaar en communicatiebureau). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

b) Contactopname in het kader van de balie

In het kader van de contactopname door / van NOAB verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres) en informatie over uw lidmaatschap (bijv. bij NOAB of een andere balie indien advocaat) en over uw beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om contact op te nemen met Barreau du Bruxelles Ordre Français, andere balies en met de Orde van Vlaamse Balies in het kader van bepaalde dossiers, inclusief de verwerking van persoonsgegevens in het kader van vertegenwoordiging van NOAB door de stafhouder op de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, alsook samenwerkingen met de FOD Justitie of andere overheidsorganen en het gerecht/ OM en Precura, Voorzorgkas en Solidariteitsfonds (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR) en onze taak van algemeen belang die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 495) (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u in het kader van de contactopname in een bepaald dossier of onrechtstreeks via het Privaat Luik.

Voor doeleinden van deze contactopname houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de afsluiting van een bepaald dossier waarin de samenwerking kadert.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

c) Leveranciersbeheer

In het kader van het leveranciersbeheer verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling) of enige andere gegevens die u ons meedeelt (bijv. informatie over uw beroep en betrekking).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de administratie met (potentiële) leveranciers te organiseren. Dit omvat onder meer het afsluiten van een overeenkomst (waaronder het vergelijken van leveranciers, het opvragen van offertes en het voeren van precontractuele onderhandelingen), de correspondentie met onze leveranciers, het beheren van geplaatste ‘bestellingen’ en het organiseren van onze betaling (bijv. facturatie).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is in geval van een particuliere leverancier/business partner gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR). In geval van een professionele leverancier/business partner is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om het B2B beheer te organiseren (art. 6, §1, f) GDPR).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks in het kader van het leveranciersbeheer.

Voor doeleinden van het leveranciersbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van het leveranciersbeheer (banken en verzekeringsmaatschappijen, aanbieder boekhoudprogramma, externe bedrijfsrevisor). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

d) Financieel beheer

In het kader van het financieel beheer verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer) en informatie over uw beroep en betrekking (geleverde diensten).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de inkomsten en uitgaven van NOAB te beheren, zoals het beheer van boekhoudkundige documenten en jaarrekeningen. Dit is noodzakelijk om onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke verplichting (art. 6, §1, (c) GDPR), zoals vervat in art. I.1 en III.82  WER en art. III.89 WER en art. III.90 WER, het KB WVV, artikel 3:1 WVV en art. 320 WIB.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Voor doeleinden van ons financieel beheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 7 jaar na afsluiting van het respectievelijke financiële jaar.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van ons financieel beheer (externe bedrijfsrevisor, aanbieder boekhoudplatform, banken en verzekeringsmaatschappijen). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

e) Seminaries en evenementen

In het kader van de organisatie van onze evenementen verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als spreker uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap (bijv. bij NOAB of andere balie indien advocaat), informatie over uw beroep en betrekking (functie) en beeldopnamen (foto’s op het evenement of seminarie).

We verwerken deze persoonsgegevens met het oog op het organiseren van seminaries via bijvoorbeeld het Vormingsinstituut voor Advocaten en sociale en culturele evenementen te organiseren, zoals bijvoorbeeld de eedaflegging, de rouwhulde, …, waaronder ook het uitnodigen van sprekers op dergelijke seminaries en evenementen. De afbeeldingen genomen tijdens het evenement laten ons toe om over het evenement te communiceren via onze website en sociale media.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst tot deelname als spreker op het evenement (art. 6, §1, (b) GDPR). Wanneer wij gerichte afbeeldingen van u nemen tijdens een evenement en deze willen delen op onze website en sociale media, zullen wij daartoe uw toestemming vragen (art. 6, §1, (a) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u in het kader van het seminarie of evenement.

Voor doeleinden van deze evenementen houden wij uw persoonsgegevens bij tot 3 jaar na het einde van het desbetreffende seminarie (inclusief de periode voor de uitbetaling van uw sprekersvergoeding) of evenement.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze evenementen (de aanbieder van ons mailplatform, website ontwikkelaar en communicatiebureau, potentiële deelnemers, banken en verzekeringsmaatschappijen). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

f) Sociale projecten en acties

Als (potentiële) medewerker bij sociale projecten en acties van NOAB, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB indien advocaat) en informatie over uw beroep en betrekking (kantoor, functie).

We verwerken deze gegevens met het oog op het organiseren van en ondersteunen van sociale projecten en acties (bijvoorbeeld in het kader van DIApositief, Advocaat in de school), waaronder ook het uitnodigen van (potentiële) medewerkers aan deze projecten. .

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst met u (art. 6, §1, (b) GDPR) of het gerechtvaardigd belang om sociale projecten en acties te organiseren (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u in het kader van de sociale projecten en acties hetzij onrechtstreeks via publiek beschikbare bronnen (bijvoorbeeld contactgegevens op website)

Voor doeleinden van sociale projecten en acties houden wij uw persoonsgegevens bij tot 3 jaar na uw medewerking aan het sociale project of de actie.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze sociale projecten en acties (website ontwikkelaar en communicatiebureau, andere medewerkers). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

g) Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met leveranciers of partners, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en alle andere informatie die relevant kan zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te bezorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derden met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het intrekken van uw toestemming;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; en
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

 • via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy”
 • via e-mail: privacy@baliebrussel.be

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private