Privacyverklaring advocaten en advocaat-stagiairs

(versie 07/04/2023)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij over u ontvangen als advocaat(-stagiair) bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

Voor sommige doeleinden verwerkt NOAB uw persoonsgegevens samen met andere verwerkingsverantwoordelijke(n).  De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden opgenomen onder het desbetreffende doeleinde. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van NOAB kan u hieronder terugvinden:

 

2. DOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Interne organisatie en eigen beheer van NOAB

 • Financieel beheer
 • Verkiezingen
 • General corporate housekeeping
 • Geschillenbeheer

Toegang tot het beroep

 • Beheer van het tableau
 • Beheer van de lijst van stagiairs

Vorming

 • Permanente vorming
 • Beroepsopleiding
 • Stageverplichtingen

Geschillenbeheer

 • Tuchtprocedures
 • Procedures zoals in tucht
 • Geschillenregeling
 • Bijstand bij huiszoekingen

Financiële controle

 • Financiële controle
 • Witwaspreventie

Meldingen en adviezen

 • Meldingen en adviezen

Kosteloze rechtshulp

 • Eerstelijnsbijstand
 • Tweedelijnsbijstand
 • Salduz-bijstand

Communicatie

 • Communicatie
 • Online zoekmodules

Evenementen

 • Seminaries en evenementen

Beveiliging

 • Toegangscontrole en camerabewaking

 

Hieronder kan u voor elk van deze doeleinden terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

Interne organisatie en eigen beheer van NOAB

a. Financieel beheer

In het kader van het financieel beheer verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de baliebijdragen te innen, de betaling ervan na te gaan en collectieve verzekeringen af te sluiten. Dit is noodzakelijk voor het financieel beheer van NOAB.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 443) en de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 145 e.v.).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs en bij betaling van uw baliebijdrage.

Voor doeleinden van het financieel beheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de inning van de baliebijdragen.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen indien nodig (banken en verzekeringsmaatschappijen, aanbieder van ons boekhoudplatform, beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, solidariteitsfonds, insolventieverzekeraar en andere balies). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

b. Verkiezingen

Voor verkiezingsdoeleinden verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als stemgerechtigde uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en uw uitgebrachte stemmen. In uw hoedanigheid als kandidaat- of aftredend mandaathouder verwerken mogelijk wij daarenboven informatie over de samenstelling van uw gezin (naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner, kinderen, indien dit door u werd opgenomen in uw kandidatuur), uw beeldopnames en enige andere gegevens die u heeft opgenomen in uw kandidatuur.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de verkiezingen van de Stafhouder, Secretaris en leden van de Raad van de Orde, vertegenwoordiger van de advocaat-stagiairs e.a. te organiseren. Deze organisatie omvat onder andere het versturen van (elektronische) communicaties en uitnodigingen tot de stemming.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 450 e.v. en art. 491) en de Codex Deontologie voor Advocaten (art. BR NL 104 e.v.). Voor de afbeeldingen is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs (stemgerechtigde) of bij het indienen van uw kandidatuur (kandidaat- of aftredend mandaathouder).

In het kader van de verkiezingen houden we uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid als stemgerechtigde bij zolang u vermeld wordt als advocaat(-stagiair) op het tableau of de lijst van stagiairs. In uw hoedanigheid als kandidaat mandaathouder houden we uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na de verkiesbare periode en in uw hoedanigheid als aftredend mandaathouder tot 5 jaar na de beëindiging van uw mandaat.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met andere (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van de verkiezingen (de aanbieder van het verkiezingsplatform en aanbieder van ons mailplatform; in uw hoedanigheid als kandidaat- of aftredend mandaathouder bijkomend: stemgerechtigden). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens(DIPLAD en (andere) IT providers).

 

c. General corporate housekeeping

Met het oog op general corporate housekeeping verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming ((reden voor) onderbreking van de stageverplichtingen, toelating tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs) en over uw beroep en betrekking (functie, graad). In uw hoedanigheid als Stafhouder of lid van de Raad van de Orde verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en over beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens kadert in de interne organisatie van NOAB, waaronder de organisatie van de Algemene Vergadering, de Raad van de Orde en de verschillende commissies (inclusief de notulering in dit verband). In uw hoedanigheid als Stafhouder of lid van de Raad van de Orde laten deze persoonsgegevens ons ook toe om de nodige mandaten en vertegenwoordigingsbevoegdheden af te geven.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 454), het Reglement van Orde van Vlaamse Balies (art. 5-6) en de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 38-39 e.v.).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u hetzij bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs hetzij in het kader van een vergadering van de Algemene Vergadering, de Raad van de Orde en de verschillende commissies (advocaat(-stagiair)), dan wel op het ogenblik dat u zich kandidaat stelt (Stafhouder of lid van de Raad van de Orde).

Voor doeleinden van general corporate housekeeping houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na ontbinding van NOAB.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen in het kader van onze general corporate housekeeping (Orde van Vlaamse Balies, (andere) advocaten en advocaat-stagiairs, website ontwikkelaar en communicatiebureau, aanbieder van ons mailplatform). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

d. Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen met advocaten en advocaat-stagiairs, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden, gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

 

Toegang tot het beroep

e. Beheer van het tableau

Voor het beheer van het tableau verwerken we mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer, verzekeringen), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, tuchtveroordelingen en gerechtelijke gegevens (attest van goed gedrag en zeden), rijksregisternummer, beeldopnames (foto op advocatenkaart), informatie over uw opleiding en vorming (getuigschrift, diploma, universiteit, afstudeergraad), informatie over uw beroep en betrekking (advocatenkantoor, datum van de eedaflegging, inschrijving op het tableau, loopbaan), alle andere gegevens over u als advocaat die u ons bezorgt in het kader van uw inschrijving op het tableau (zoals bijv. opgenomen in uw stageverslag, het verslag van uw stagemeester en sectiehoofd, mandaten, erkend stagemeester, e-mailcommunicatie (bijv. in het kader van een tuchtdossier)). Indien u reeds eerder op het tableau of de lijst van stagiairs stond, verwerken wij mogelijk ook persoonsgegevens die wij verwerkt hebben gedurende uw stage of periode op het tableau in het kader van permanente vorming, beroepsopleiding, stageverplichtingen, bijstand huiszoeking, financiële controle, witwaspreventie.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om het tableau van advocaten (inclusief EU- en B-lijst) te beheren. Dit omvat onder meer de controle van de toelatingsvereisten, behandeling van verzoeken tot opname en weglating van advocaten op het tableau (inclusief de verwerking van het verslag van de stagemeester/ sectiehoofd, het verslag inzake pro deo prestaties voor advocaat-stagiairs, melding van de inschrijving voor buitenlandse advocaten), het beheren van mandaten (inclusief rapportering stagemeesters), alsook administratieve verwerkingen die verband houden met de opname op het tableau (zoals bijv. de afgifte van de elektronische advocatenkaart), vrijwillige deelname aan commissies binnen NOAB (zoals bijv. de geschillencommissie en adviescommissie magistratuur), toezicht tijdens balie-examens, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 428 e.v.), de Vestigingsrichtlijn (art. 3) en het Protocol tussen de Brusselse Ordes en de American Bar Association van 6 augustus 1994. De rechtsgrond voor de verwerking van uw rijksregisternummer is gebaseerd op de wettelijke verplichting (art. 6, §1, (c) GDPR) in het Gerechtelijke Wetboek (art. 434/1).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u uw verzoek tot inschrijving op het tableau indient.

Voor doeleinden van het beheer van het tableau houden wij uw persoonsgegevens bij tot 30 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van het tableau. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van het tableau (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones, buitenlandse balies (o.m. andere Europese balies en American Bar Association)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, en (andere) IT en software providers).

 

f. Beheer van lijst van advocaat-stagiairs

Voor het beheer van de lijst van advocaat-stagiairs verwerken we mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (controle van de vereisten inzake het minimumloon, rekeningnummer, verzekeringen), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit), tuchtveroordelingen en gerechtelijke gegevens (attest van goed gedrag en zeden), rijksregisternummer, beeldopnames (foto op advocatenkaart), informatie over uw opleiding en vorming (diploma, universiteit, afstudeergraad), informatie over uw beroep en betrekking (advocatenkantoor, datum van de eedaflegging en loopbaan) en alle andere gegevens over u als advocaat-stagiair die u ons bezorgt in het kader van uw inschrijving op de lijst van stagiairs (bijv. mandaten en e-mailcommunicatie (zoals bijv. in het kader van een tuchtdossier)). Indien u reeds eerder op de lijst van stagiairs stond, verwerken wij mogelijk ook persoonsgegevens die wij verwerkt hebben gedurende uw stage in het kader van de permanente vorming, beroepsopleiding, stageverplichtingen, bijstand huiszoeking, financiële controle, witwaspreventie.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de toegang tot de advocatuur te beheren. Dit omvat onder meer de aanvraag en opname op de lijst van advocaat-stagiairs, inclusief de formaliteiten voorafgaand aan de eedaflegging en administratieve verwerkingen die verband houden met de opname op de lijst van stagiairs (zoals bijv. afgifte van de elektronische advocatenkaart) en behandeling van verzoeken tot onderbreking van de stage door de Raad van de Orde.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 428 e.v.). De rechtsgrond voor de verwerking van uw rijksregisternummer is gebaseerd op de wettelijke verplichting (art. 6, §1, (c) GDPR) in het Gerechtelijke Wetboek (art. 434/1).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u uw verzoek tot inschrijving op de lijst van advocaat-stagiairs indient.

Voor doeleinden van het beheer van de lijst van stagiairs houden wij uw persoonsgegevens bij tot 30 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van lijst van advocaat-stagiairs. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van het beheer van de lijst van stagiairs (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT en software providers).

 

Vorming

g. Permanente vorming

In het kader van de permanente vorming van advocaten en advocaat-stagiairs, verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (getuigschrift van het seminarie, informatie omtrent de gevolgde opleiding zoals titel, datum, locatie en punten), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en beeld- en geluidsopnamen. In uw hoedanigheid als spreker verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de permanente vorming van advocaten en advocaat-stagiairs te organiseren, zoals het organiseren van opleidingen, het opvolgen van de overeenstemmende baliepunten. Dit is noodzakelijk om de toegang tot het beroep te regelen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 57) en de uitvoering van de overeenkomst met de spreker (art. 6, §1, (b) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u hetzij bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs hetzij wanneer u zich voor de eerste keer aanbiedt als spreker.

Voor doeleinden van de permanente vorming houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs. In uw hoedanigheid als spreker houden wij uw persoonsgegevens bij tot 3 jaar na het einde van het desbetreffende seminarie.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de permanente vorming. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van de permanente vorming (Orde van Vlaamse Balies, banken; in uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) bijkomend: elektronische betalingsprovider, aanbieder van ons mailplatform; in uw hoedanigheid als spreker bijkomend: (potentiële) deelnemers). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

h. Beroepsopleiding

Voor de beroepsopleiding van advocaat-stagiairs verwerken we mogelijk in uw hoedanigheid als advocaat-stagiair uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (aard van de gevolgde cursussen, getuigschrift, examenresultaten), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en beeld- en geluidopnames. In uw hoedanigheid als lesgever van de beroepsopleiding verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en beeld- en geluidopnames.

De verwerking van deze persoonsgegevens heeft tot doel de beroepsopleiding van advocaat-stagiairs te organiseren, met name de organisatie van de balielessen en -examens (inclusief deliberatie). Dit is noodzakelijk om de toegang tot het beroep te regelen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 40 e.v.) en de uitvoering van de overeenkomst met de lesgever (art. 6, §1, (b) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u hetzij wanneer u zich inschrijft voor de beroepsopleiding hetzij wanneer u zich aanbiedt als lesgever voor deze beroepsopleiding.

Voor doeleinden van de beroepsopleiding en de regeling van de toegang tot het beroep houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs. In uw hoedanigheid als lesgever houden we uw persoonsgegevens bij zolang u lesgever bent voor de beroepsopleiding.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de beroepsopleiding. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van de beroepsopleiding (Orde van Vlaamse Balies; in uw hoedanigheid als lesgever bijkomend: de advocaat-stagiairs). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

i. Stageverplichtingen

In het kader van de stageverplichtingen van advocaat-stagiairs, verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als advocaat-stagiair uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (examenresultaten, evaluatie) en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad). In uw hoedanigheid als jurylid bij de pleitoefening verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de stageverplichtingen, andere dan de beroepsopleiding, te organiseren, inclusief het versturen van communicaties, en te beoordelen zoals deelname aan de pleitoefening, aanwezigheid op evenementen van NOAB en inzet in pro deo dossiers (inclusief evaluatie). Dit is noodzakelijk om de toegang tot het beroep te regelen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 25-26).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u een verzoek tot inschrijving op de lijst van stagiairs indient dan wel wanneer u zich aanbiedt als jurylid bij de pleitoefening.

Voor doeleinden van de stageverplichtingen en de regeling van de toegang tot het beroep houden wij uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid als advocaat-stagiair bij tot 1 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs. In uw hoedanigheid als jurylid bij de pleitoefening houden wij uw persoonsgegevens bij zolang u zetelt als jurylid bij de pleitoefening.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de stageverplichtingen. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van de stageverplichtingen (Orde van Vlaamse Balies, aanbieder van ons mailplatform; in uw hoedanigheid als advocaat-stagiair bijkomend: juryleden van de pleitoefening). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

Geschillenbeheer

j. Tuchtprocedures

In het kader van de tuchtprocedures verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (derdenrekening), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (permanente vorming), over uw beroep en betrekking (functie, graad) en eventueel eerdere tuchtveroordelingen of enige andere gegevens in het kader van een dossier waarin u als advocaat(-stagiair) optreedt of optrad. In uw hoedanigheid als advocaat-vertegenwoordiger verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens in het kader van een dossier waarin u als advocaat-vertegenwoordiger optreedt.

De verwerking van deze persoonsgegevens kadert in een eventuele tuchtprocedure tussen u in uw hoedanigheid als advocaat(-stagiair) en een (voormalige) cliënt of advocaat(-stagiair). Deze gegevens laten ons toe om onder meer de ontvankelijkheid van de klacht te beoordelen, te beslissen over een eventuele doorzending van de klacht naar de tuchtraad, het Paleisverbod op te volgen of de klacht te melden aan een buitenlandse balie. Dit is noodzakelijk om de tuchtregels en deontologie te handhaven.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijke Wetboek (art. 456 e.v.), de Vestigingsrichtlijn (art. 7) en het Protocol tussen de Brusselse Ordes en de American Bar Association van 6 augustus 1994. In het kader van tucht kunnen wij ons toegang verschaffen tot het Rijksregister op basis van Machtiging RR 70/2014 om uw privéadres te kennen.

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u in het kader van de tuchtprocedure hetzij van uw (voormalige) cliënt of advocaat(-stagiair) (of zijn advocaat-vertegenwoordiger) die de klacht heeft neergelegd. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de Stafhouder uw gegevens over uw derdenrekening rechtstreeks opvraagt bij de betrokken financiële instelling (art. 132 Codex Deontologie). In uw hoedanigheid als advocaat-vertegenwoordiger verkrijgen wij uw persoonsgegevens wanneer u uw tussenkomst meldt als advocaat-vertegenwoordiger van de klager.

Voor doeleinden van de handhaving van de tuchtregels en deontologie houden wij uw persoonsgegevens bij tot 30 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel), tuchtraad en tuchtraad van beroep zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de stageverplichtingen. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de tuchtprocedures (Orde van Vlaamse Balies, tuchtraad, tuchtraad van beroep en eventueel de Stafhouders van een andere balie, inclusief buitenlandse balies (o.m. andere Europese balies en American Bar Association)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

k. Procedures zoals in tucht

In het kader van de procedures zoals in tucht verwerken we mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, tuchtveroordelingen, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens in het kader van een procedure zoals in tucht die u als advocaat(-stagiair) meedeelt (zoals bijv. in het kader van uw verdediging).

We verwerken deze persoonsgegevens teneinde de procedures zoals in tucht te organiseren, met name wanneer de Stafhouder of de Raad van de Orde vaststellen dat er redenen in de zin van artikel 196 van de Codex Deontologie zijn om deze procedure op te starten. Dit is noodzakelijk om de tuchtregels en deontologie te handhaven.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 196 e.v.). In het kader van tucht kunnen wij ons toegang verschaffen tot het Rijksregister op basis van Machtiging RR 70/2014 om uw privéadres te kennen.

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs of in het kader van een procedure zoals in tucht.

Voor doeleinden van de handhaving van de tuchtregels en deontologie houden wij uw persoonsgegevens bij tot 30 jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van het gerechtelijk jaar waarin u werd geschrapt van het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) tuchtraad van beroep zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de stageverplichtingen. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de procedures zoals in tucht (Orde van Vlaamse Balies, tuchtraad van beroep (in geval van beroep tegen beslissing)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

l. Geschillenregeling

Met het oog op de regeling van een geschil tussen u en uw (voormalig) cliënt of een geschil tussen u en een andere advocaat(-stagiair) verwerken wij mogelijk in uw hoedanigheid als betrokken advocaat(-stagiair) uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad), eerdere ereloongeschillen of enige andere gegevens in het kader van een dossier waarin u als betrokken advocaat(-stagiair) optreedt of optrad. In geval van ereloongeschillen verwerken wij mogelijk daarnaast ook uw financiële gegevens (openstaande bedrag aan mogelijks verschuldigde erelonen, inclusief een gedetailleerde staat van erelonen, in geval van ereloongeschillen) en eventuele correspondentie met uw (voormalige) cliënt. In uw hoedanigheid als advocaat-vertegenwoordiger van de klager verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie, informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens in het kader van een dossier waarin u als advocaat-vertegenwoordiger optreedt.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om kennis te nemen van (ereloon)geschillen tussen een advocaat(-stagiair) en zijn (voormalige) cliënt (met uitzondering van tucht) en tussen advocaten onderling (bijv. zittingsgeschillen en geschillen inzake de overlegging van vertrouwelijke briefwisseling), met het oog op de verzoening of bemiddeling van dergelijke geschillen. Dit omvat onder meer het opsturen van brieven in het kader van verschuldigde erelonen en eventueel daaropvolgende verzoenings- /bemiddelingsprocedures.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 14 BR NL e.v., 209 e.v., art. 292).

We verkrijgen deze persoonsgegevens in uw hoedanigheid als betrokken advocaat(-stagiair) hetzij rechtstreeks van u in het kader van de geschillenregeling hetzij van uw (voormalige) cliënt of advocaat-stagiair (of zijn advocaat-vertegenwoordiger) die klacht heeft neergelegd. In uw hoedanigheid als advocaat-vertegenwoordiger verkrijgen wij uw persoonsgegevens wanneer u uw tussenkomst meldt als advocaat-vertegenwoordiger van de klager.

Voor doeleinden van de geschillenregeling houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar te rekenen vanaf de dag dat het dossier door ons werd afgesloten.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de geschillenregeling (Stafhouder van een andere balie en CCEB (EU-lijst)). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

m. Bijstand bij huiszoekingen

Voor de bijstand van advocaten en advocaat-stagiairs bij huiszoekingen verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens in het kader van de huiszoeking.

We verwerken deze persoonsgegevens teneinde het beroepsgeheim te vrijwaren in het kader van huiszoekingen bij advocaten en advocaat-stagiairs.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Strafwetboek (art. 458).

We verkrijgen deze persoonsgegevens via de onderzoeksrechter in het kader van de huiszoeking.

Voor doeleinden van deze bijstand bij huiszoekingen houden wij uw persoonsgegevens bij zolang het onderzoek loopt en – in geval van een strafrechtelijke procedure – totdat een eventueel strafdossier werd afgewikkeld.

Wij delen deze persoonsgegevens indien noodzakelijk met andere derde partijen (gerecht en politiediensten). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

Financiële controle

n. Financiële controle

In het kader van de financiële controle verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (derdenrekening), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om financiële controle uit te oefenen op de leden van NOAB, onder meer om de billijkheid van de erelonen te controleren en in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies de derdenrekeningen goed te keuren.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 446ter) en de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 128 e.v.).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u in het kader van de financiële controle. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de Stafhouder uw gegevens over uw derdenrekening rechtstreeks opvraagt bij de betrokken financiële instelling (art. 132 Codex Deontologie).

Voor doeleinden van de financiële controle houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar na de inning van de baliebijdragen.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de financiële controle. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de financiële controle (Orde van Vlaamse Balies). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD, aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

o. Witwaspreventie

In het kader van de witwaspreventie verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en enige andere gegevens die over u als advocaat(-stagiair) in het kader van witwaspreventie worden verwerkt (zoals bijv. financiële gegevens).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om (i) uw meldingen als advocaat(-stagiair) te behandelen inzake (mogelijke) witwaspraktijken van cliënten of derden, conform de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en (ii) toezicht uit te oefenen op u als advocaat(-stagiair) met betrekking tot de toepassing van de witwaswetgeving conform het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het toezicht op de toepassing van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aan te nemen door de Stafhouders.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is de wettelijke verplichting  (art. 6, §1, (e) GDPR) in de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (art. 52 §1 en 85).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u melding maakt van een (mogelijke) witwaspraktijk van cliënten of derden of in het kader van het toezicht op de toepassing van de witwaswetgeving. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ontvangen van de cliënt of derde die verdacht wordt van een (mogelijke) witwaspraktijk.

Voor doeleinden van de preventie van witwaspraktijken houden wij uw persoonsgegevens bij zolang het onderzoek loopt en – in geval van een strafrechtelijke procedure – totdat een eventueel strafdossier werd afgewikkeld.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van de witwaspreventie (Orde van Vlaamse Balies, Cel voor Financiële Informatieverstrekking en andere balies). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

Meldingen en adviezen

p. Meldingen en adviezen

In het kader van meldingen aan en adviezen van de Stafhouder verwerken we mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, gerechtelijke gegevens (strafklacht), politieke opvattingen (politieke relatie), informatie over uw beroep en betrekking (nevenactiviteiten, magistratuur, bestuursmandaten) en enige andere gegevens die noodzakelijk zijn in functie van het type advies/melding.

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om (i) kennis te nemen van wettelijk of deontologisch verplichte meldingen aan de Stafhouder en (ii) adviezen te verstrekken of, met het oog op het nemen van een beslissing, een verzoek op te stellen. Dit laatste omvat verzoeken om advies aan de Orde van Vlaamse Balies. Het kan onder meer gaan om adviezen/meldingen m.b.t. de aanstelling van een magistraat (verzoek via FOD Justitie), aanmelding van nevenactiviteiten van de advocaat, ereloonbetwistingen, detachering, oprichting van of toetreding tot een associatie/groepering/netwerk, het afleggen van een verklaring aan de media, instellen van een procedure tegen een confrater, magistraat, notaris, gerechtsdeurwaarder, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van (zwaarwegend) algemeen belang (art. 6, §1, (e) en 9, §2 (g) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 495) en de Codex Deontologie voor Advocaten (art. 12-15, 23 109-110, 152, 158, 164, 172-175, 184, etc.).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u een dergelijke melding maakt aan de Stafhouder of u de Stafhouder verzoekt om een advies dan wel via de derde-betrokkene wanneer die gegevens over u meedeelt aan de Stafhouder in het kader van een dergelijke melding of advies.

Voor doeleinden van deze meldingen en adviezen houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de ontbinding van NOAB. De verslagen bevatten weinig of geen persoonsgegevens.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze meldingen en adviezen (Orde van Vlaamse Balies,  Minister van Justitie, korpsoverste en tuchtrechtelijke instantie). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (de aanbieder van ons document management platform en (andere) IT providers).

 

Kosteloze rechtshulp

q. Eerstelijnsbijstand

Met het oog op het verlenen van de eerstelijnsbijstand aan rechtzoekenden, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en over uw beroep en betrekking (functie, graad). In uw hoedanigheid als sectiehoofd verwerken wij bijkomend ook financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw opleiding en vorming (permanente vorming), tuchtveroordelingen en gerechtelijke gegevens (attest van goed gedrag en zeden) en enige andere gegevens die u in het kader van uw kandidatuur als sectiehoofd indient.

De verwerking van deze persoonsgegevens heeft tot doel de (sectie)vergaderingen met de rechtzoekenden te organiseren, inclusief de behandeling van verzoeken tot decentralisering, communicatie van de (vakantie)kalender van de (sectie)vergadering, het bijhouden van aanwezigheidslijsten van advocaat-stagiairs in het kader van de rapportering onder de stageverplichtingen, de aanstelling van sectiehoofd (inclusief behandeling van kandidatuur), de evaluatie en uitbetaling van de vergoeding als sectiehoofd, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 508/5).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u hetzij wanneer u een verzoek tot inschrijving op de lijst van advocaat-stagiairs indient hetzij wanneer u uw kandidatuur als sectiehoofd indient.

Voor doeleinden van de eerstelijnsbijstand houden wij uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid als advocaat-stagiair bij zolang u deelneemt aan de sectievergaderingen. In uw hoedanigheid als sectiehoofd houden wij uw persoonsgegevens bij zolang u optreedt als sectiehoofd in het kader van de eerstelijnsbijstand.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de eerstelijnsbijstand (de aanbieder van ons mailplatform; in uw hoedanigheid als sectiehoofd bijkomend: leden van de sectievergadering). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

r. Tweedelijnsbijstand

Voor de tweedelijnsbijstand verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (ondernemingsnummer, rijksregisternummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, derdenrekening), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (permanente vorming, bijzondere opleiding in het jeugdrecht, bijzondere opleiding Salduz), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens in het kader van uw bijstand (zoals bijv. prestaties, verplaatsingen en stavingsstukken).

We verwerken deze persoonsgegevens teneinde de tweedelijnsbijstand voor de rechtszoekenden te organiseren (waaronder ook de tweedelijnsbijstand in het kader van de Salduz-bijstand). Dit omvat onder meer de administratie inzake het aanvraagformulier bij het Bureau voor Juridische Bijstand tot aanstelling als pro deo advocaat in een bepaald dossier met het oog op de controle van de toelatingsvoorwaarden, de afsluiting van de dossiers met het oog op de controle van de prestaties in lijn met de nomenclatuur, bijstand aan de Orde van Vlaamse Balies bij de uitbetaling van pro deo prestaties, het verlenen van adviezen aan advocaat-stagiairs (zoals bijv. verzoeken tot ontheffing), bijstand aan de Orde van Vlaamse Balies voor het genereren van statistieken, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 508/7).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u een verzoek tot inschrijving op de lijst van advocaat-stagiairs of een aanvraag tot inschrijving op de lijst voor de juridische tweedelijnsbijstand indient. Uw rijksregisternummer wordt verwerkt op basis van Machtiging RR 70/2014.

Voor doeleinden van de tweedelijnsbijstand houden wij uw persoonsgegevens bij tot 7 jaar volgend op het jaar van de afsluiting van het dossier of uitbetaling.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen indien noodzakelijk (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones, gerechtelijke en overheidsinstanties, rechtsbijstandsverzekeraar in het kader van een juridisch geschil). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

s. Salduz-bijstand

In het kader van de Salduz-bijstand verwerken mogelijk wij uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), persoonlijke kenmerken (taal), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (bijzondere opleiding in het jeugdrecht, bijzondere opleiding Salduz, voorkeurmateries), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) of enige andere gegevens die u ons bezorgt in het kader van de Salduz-bijstand (zoals bijv. beschikbaarheden).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om de Salduz-permanentie te organiseren voor verdachten van een misdrijf met een vrijheidsstraf die niet van hun vrijheid zijn beroofd (categorie 3) en verdachten die van hun vrijheid beroofd zijn (categorie 4). Dit omvat onder meer de organisatie van voldoende advocaten door de permanentie per politiezone bij het eerste verhoor van deze rechtzoekenden, de oproeping en aanstelling van advocaten door de permanentie bij het eerste verhoor van de minderjarige die verdacht wordt van een misdrijf met een vrijheidsstraf maar niet van zijn vrijheid beroofd is of in geval de webapplicatie geen beschikbare advocaat vindt, het raadplegen van een dossier (bijv. in het kader van een onderzoek), het genereren van geaggregeerde rapporten en statistieken (bijv. beschikbaarheden, permanentieoverzicht).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is onze taak van algemeen belang (art. 6, §1, (e) GDPR) die voortvloeit uit het Gerechtelijk Wetboek (art. 495 en 508/7).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u wanneer u zich inschrijft via de Salduz-webapplicatie hetzij onrechtstreeks van de Orde van Vlaamse Balies voor wat betreft eventuele specialisaties.

Voor doeleinden van de Salduz-bijstand houden wij uw persoonsgegevens bij tot 10 jaar hetzij na schrapping van de advocaat op de Salduz-permanentielijst hetzij na afsluiting van het laatste Salduz-dossier.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) en de Ordre des Barreaux Francophones (Hoogstraat 139, 20, 1000 Brussel) zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Salduz-bijstand. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van de Salduz-bijstand (Orde van Vlaamse Balies, Ordre des Barreaux Francophones). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers). In het kader van hun specifieke opdrachten hebben bepaalde derde partijen ook toegang tot alle of een deel van de hierboven vermeldde persoonsgegevens (politie- en bijzondere inspectiediensten, kabinet onderzoeksrechter en/of het call center).

 

Communicatie

t. Communicatie

Voor communicaties verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres).

De verwerking van deze persoonsgegevens laat ons toe om communicaties te versturen naar de advocaat(-stagiair) ingeschreven bij NOAB via e-mail en op de website. Deze communicaties hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot Woord van de Stafhouder, overlijdensberichten, openingsuren van NOAB, opleidingen van VIA, infoberichten (zoals bijv. inzake bijzondere veiligheidsmaatregelen of opnames voor “De Rechtbank”), etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is op de gerechtvaardigd belangen van NOAB en de ruimere beroepsgroep om relevante informatie voor de uitoefening van het beroep te verspreiden resp. te ontvangen (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u hetzij bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs.

Voor doeleinden van deze communicaties houden wij uw persoonsgegevens bij zolang u wordt vermeld als advocaat(-stagiair) op het tableau of de lijst van stagiairs. In uw hoedanigheid als ere-advocaat houden wij uw persoonsgegevens bij tot uw overlijden.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze communicaties (de aanbieder van ons mailplatform, website ontwikkelaar en communicatiebureau). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT en software providers).

 

u. Online zoekmodules

In het kader van de online zoekmodules verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

We verwerken uw persoonsgegevens teneinde deze te verifiëren aan de hand van het tableau en de lijst van stagiairs alvorens deze door de Orde van Vlaamse Balies worden gepubliceerd in het kader van verschillende zoekmodules op de website advocaat.be en op het Privaat Luik, waaronder “Zoek een advocaat”, “vervangingsdiensten” en “Gratis Advocaten Advies”.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om na te gaan dat correcte persoonsgegevens gepubliceerd worden (art. 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw verzoek tot inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs.

Voor doeleinden van de bovenvermelde verificatie houden wij uw persoonsgegevens bij zolang u als advocaat(-stagiair) wordt vermeld op het tableau of de lijst van stagiairs.

De Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel) is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online zoekmodules. Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze online zoekmodules (Orde van Vlaamse Balies). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

Evenementen

v. Seminaries en evenementen

In het kader van seminaries en evenementen verwerken wij mogelijk – in uw hoedanigheid als deelnemer – uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB, informatie over uw opleiding en vorming (getuigschrift van het seminarie, informatie omtrent de gevolgde opleiding zoals titel, datum, locatie en punten), informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad) en beeld- en geluidsopnamen. In uw hoedanigheid als spreker, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of een andere balie en informatie over uw beroep en betrekking (functie, graad).

Wij verwerken deze persoonsgegevens met het oog op het organiseren van seminaries (zoals via het Vormingsinstituut voor Advocaten) en van sociale en culturele evenementen (zoals de eedaflegging, de rouwhulde, …). De afbeeldingen genomen tijdens het seminarie of evenement laten ons toe om hierover te communiceren via onze website en sociale media.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst tot deelname aan het seminarie of evenement (art. 6, §1, (b) GDPR). Wanneer wij gerichte afbeeldingen van u nemen tijdens een seminarie of evenement en deze willen delen op onze website en sociale media, zullen wij daartoe uw toestemming vragen (art. 6, §1, (a) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij uw inschrijving op de lijst van stagiairs / tableau of in het kader van uw deelname aan het seminarie of evenement.

Voor doeleinden van deze seminaries of evenementen houden wij uw persoonsgegevens tot 7 jaar bij na afloop van het seminarie of evenement.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met (derde) partijen met wie wij samenwerken in het kader van deze evenementen (elektronische betalingsprovider, banken, website ontwikkelaar en communicatiebureau, andere balies; in uw hoedanigheid als spreker bijkomend: (potentiële) deelnemers). Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met JABkes en VPG zodat zij u ook kunnen uitnodigingen in het kader van hun activiteiten en evenementen, zoals bijv. de Openingsrede. Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (DIPLAD en (andere) IT providers).

 

Beveiliging

w. Toegangscontrole en camerabewaking

Het Bureau voor Juridische Bijstand (“BJB”) is voorzien van camerabewaking. Wanneer u binnenkomt, worden er dus camerabeelden van u geregistreerd. Daarnaast verwerken wij ook uw beeldopname wanneer u gebruik maakt van onze parlofoon bij de ingang van het BJB.

De camerabewaking heeft uitsluitend tot doel om de veiligheid binnen het BJB te garanderen, om diefstallen te vermijden en om misdrijven, conflicten, schadegevallen en andere ongevallen af te handelen. De parlofoon wordt gebruikt om u te identificeren.

De rechtsgrond voor de verwerking uw beeldopnames is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze medewerkers, advocaten en bezoekers te waarborgen (art. 6, §1, (f) GDPR). De camerabewaking wordt duidelijk aangegeven in het BJB met het gekende pictogram.

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u bij de ingang van het BJB en/of het gebruik van onze parlofoon.

De camerabeelden worden maximum 30 dagen bijgehouden, behoudens wanneer wij deze langer nodig hebben als bewijs van een misdrijf of overlast. Deze beeldopnames via de parlofoon worden niet opgeslagen.

Wij delen de camerabeelden enkel indien nodig met de politiediensten en het gerecht. In geval van een schadegeval kunnen de beelden ook worden doorgegeven aan onze verzekeraar, advocaat, experts of andere betrokken partijen. Daarnaast hebben ook derden met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze camerabeelden (IT providers). De beeldopnames via de parlofoon worden niet gedeeld met derde ontvangers.

 

3. BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

4. RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het intrekken van uw toestemming;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

 

5. UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private