Wetgeving inzake melding van grensoverschrijdende constructies

Op 12 december jl. heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp aangenomen “tot omzetting van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies”. Op datum van deze nieuwsbrief dient de wet te worden voorgelegd aan de Koning ter bekrachtiging; de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt naderhand. De volledige tekst vindt u hier: tekst 1 en tekst 2.

Deze wet is van fundamenteel belang voor de advocatuur, daar zij een meldingsplicht introduceert van zogenaamde grensoverschrijdende constructies. Hierover is reeds veel geschreven en wij volgen de materie nauwlettend. Op de impact op het beroepsgeheim wordt bij een latere gelegenheid nader ingegaan. De Orde zal te gelegener tijd een standpunt innemen omtrent de verenigbaarheid van deze wet met de Grondwet en het EVRM.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private