Vergadering en verkiezing Voorzitter op 25 juni 2020 – Afdeling burgerlijke aansprakelijkheid

Met het oog op het verbeteren van de dagelijkse realiteit van de advocaat-pleiter, werden er in de schoot van onze Orde verschillende afdelingen opgericht.

Het is de bedoeling om:
– per afdeling alle advocaten (al dan niet optredend binnen de kosteloze rechtsbijstand) die deze materie uitoefenen, of wensen uit te oefenen, te verenigen, en op regelmatige basis te laten samenkomen, opdat praktische informatie kan worden uitgewisseld (deze vergaderingen komen in aanmerking voor permanente vorming);

– tijdens deze vergaderingen uw verzuchtingen, grieven of suggesties ten aanzien van de rechtbank te bundelen en een 4 à 5 -tal advocaten af te vaardigen om in een overlegvergadering met de zetel, de griffiers en, waar relevant, het OM deze te bespreken en tot oplossingen te komen;

– de voorzitter van deze afdeling jaarlijks te laten verkiezen door de afdeling zelf, na voordracht van de kandidaten door de Stafhouder; de adjunct-voorzitter zal bij voorkeur een lid van de Raad van de Orde zijn die zorgt voor de informatiedoorstroming van de afdeling naar de Raad.

Mag ik eenieder die zich kandidaat wil stellen voor de functie van Afdelingsvoorzitter burgerlijke aansprakelijkheid uitnodigen zijn kandidatuur te willen zenden naar stafhouder@baliebrussel.be  en dit en laatste op 23 juni 2020.

Op de vergadering van 25 juni 2020 om 13u30 in de Regentschapsstraat 63 (niveau -1) zal dan ter plaatste gestemd kunnen worden (er kan niet per brief noch per volmacht gestemd worden).
Organisatorisch vragen wij u om uw aanwezigheid te willen bevestigen via mail aan bjb@baliebrussel.be.

Buiten een korte voorstelling van de kandidaten en de verkiezing van de voorzitter, kan u uw grieven, verzuchtingen en/of opmerkingen met betrekking tot de zittingen kwijt op deze vergadering.  Deze kunnen tevens per mail verzonden worden naar stafhouder@baliebrussel.be.

Op deze vergadering zal eveneens bepaald worden wie als afgevaardigden zullen deelnemen aan de overlegvergaderingen met de magistraten en griffiers van de bevoegde rechtbanken.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private