Deontologie: wat te doen met onbestemde derdengelden?

Soms kan een advocaat de precieze bestemming van een som op zijn derdenrekening niet (meer) achterhalen. Wat moet hij of zij hiermee doen?

(1) De bestemmeling is onbekend, maar de betaler is geïdentificeerd

Bedragen die u heeft ontvangen en waarvoor de bestemmeling niet bekend is, maakt u opnieuw over aan de betaler, indien deze geïdentificeerd kan worden.

Het ontvangen van betalingen valt niet onder het mandaat ad litem van de advocaat, zodat de betaling op een derdenrekening voor de betaler niet bevrijdend is indien de advocaat niet beschikte over een bijzondere volmacht. De derde riskeert dus door de schuldeiser alsnog in betaling aangesproken te worden.

(2) Noch de bestemmeling, noch de betaler zijn bekend

Artikel 446quater §6 Ger.W., zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013, regelt het lot van derdengelden die niet aan hun bestemmeling kunnen worden overgemaakt:

§6. Alle sommen, ongeacht het bedrag ervan die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan zij door de advocaat werden ontvangen, worden door deze laatste in de Deposito- en Consignatiekas gestort. De termijn wordt geschorst tot zolang deze sommen het voorwerp uitmaken van een rechtsgeding.

Die deposito’s worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de advocaat wordt aangewezen. Ze worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.

Strikt genomen is artikel 446quater §6 Ger.W. enkel van toepassing op sommen die “door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, noch aan hem zijn overgemaakt”. De Deposito- en Consignatiekas schrijft deze in op naam van de gerechtigde die de advocaat aanwijst. Dit alles veronderstelt dat de gerechtigde bekend is.

Het lot van de bedragen waarvan bestemmeling noch betaler bekend zijn, is niet duidelijk. De voorbereidende werken van de wet van 21 december 2013 bieden hier ook geen aanknopingspunt. Gelet op het bijzonder statuut van de derdenrekening, is het wel duidelijk dat deze sommen niet op de derdenrekening behouden kunnen blijven. De overmaking naar een andere rekening van de advocaat is evenmin mogelijk vermits de sommen, bij hypothese, niet voor hem bestemd zijn.

Mutatis mutandis lijkt ook hier een overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas aangewezen.

(3) Overmaking aan de Deposito- en Consignatiekas

De advocaat maakt hiervoor gebruik van het formulier dat u hier aantreft. Als “eigenaar van de over te dragen gelden” vermeldt u “onbekend”. In het vak “algemene informatie over het dossier” verwijst u naar de gegevens (datum van oorspronkelijke ontvangst, eventueel refertenummer enz.) die het later mogelijk kunnen maken om betaler en/of bestemmeling te identificeren, indien deze zich alsnog zou melden.

Het aldus ingevuld formulier mailt u naar info.cdcdck@minfin.fed.be. De Deposito- en Consignatiekas zendt u vervolgens de nodige betalingsinstructies (rekeningnummer en mededeling).

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private