Toon menu

Formaliteiten vóór eedaflegging

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Het Eerste Bureau van het Parket-Generaal is gelegen op de derde verdieping van het Gerechtsgebouw (toegang: hoofdingang, de grote wandelzaal doorlopen, vóór de glazen deur rechts tot aan de groene liften naar de derde verdieping, trappen af en deur links). 

Neerlegging stukken secretariaat van de Stageschool

Wij raden de kandidaat-stagiair ten stelligste aan om, voorafgaand aan het sluiten van een stageovereenkomst, na te kijken of de toekomstige stagemeester is opgenomen op de lijst van erkende stagemeesters. Indien de naam hierop niet voorkomt, zal de toekomstige stagemeester, conform art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten, een aanvraag moeten richten aan de Raad van de Orde om op deze lijst opgenomen te worden. De kandidaat-stagiair kan hem/haar hierop attent maken. 

Daarna kan de kandidaat-stagiair het origineel stagecontract, 3 pasfoto's en de ingevulde Precuradocumenten (verzekering die u van de Balie ontvangt) binnen te brengen (zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad) op het secretariaat van de Stageschool te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel, dit binnen dezelfde termijn als neerlegging stukken voor de eedaflegging.

Het secretariaat van de Stageschool is geopend van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.

De diplomavereisten kan u hier downloaden.

Om de eed te kunnen afleggen en om ingeschreven te kunnen worden op de lijst van de stagiairs, dient iedere kandidaat-stagiair een schriftelijke stageovereenkomst te tekenen met zijn/haar stagemeester (zie model OVB: stageovereenkomst). 


De minimumforfaits zoals voorzien in het OVB stagereglement (p5 §12) zijn:

  • 1e stagejaar: ten minste 1.350 euro
  • vanaf het 2e stagejaar: ten minste 1.900 euro

Ingevolge artikel 6 van het nieuwe stagereglement van de OVB moet de stagemeester minstens 7 jaar ingeschreven zijn op het tableau. De Raad van de Orde kan in individuele gevallen van deze vereiste afwijken.